Benjaminas Meškelis

benjamin

Benjaminas Meškelis gimė 1909 m. balandžio 1 d. Panevėžio aps. Pumpėnų mstl. ūkininkų Petro Meškelio ir Valerijos Aleksandros Seredinskaitės šeimoje. Be jo, šeimoje dar augo 5 vaikai: broliai Petras ir Jurgis (g. 1924), seserys Michalina (g. 1904), Jadvyga (g. 1906), Regina (g. 1915). Gyvenant Pumpėnuose, tėvas buvo bažnyčios vargonininkas. 1918 metais visa šeima persikėlė gyventi į Biržų aps. Vabalninko vls. Antašavos vnk. – ten tėvas paveldėjo ūkį, o vėliau pirko iš dvaro apie 40 ha žemės. 1922-1929 m. B.Meškelis mokėsi Panevėžio valstybinėje gimnazijoje. Buvo darbštus ir labai gabus. Mėgo matematiką, lietuvių kalbą, piešimą, o ypač muziką. Puikiai grojo smuiku ir gerai skambino fortepijonu. Baigęs 8 klases, tų pačių metų lapkričio mėnesį savanoriu įstojo į kariuomenę. Tarnavo 5-ame D.L.K. Kęstučio pėstininkų pulke. Nuo 1930 m. sausio 10 d iki 1931 m. spalio 25 d. mokėsi ir baigė I rūšies gabumu P.L.P. Karo Mokyklos XIII-tą laidą, buvo pakeltas į jaunesniojo leitenanto laipsnį. Tolimesnei tarnybai pasiųstas į 3-ią artilerijos pulką. Šiame pulke, be savo tiesioginių – 3-ios grupės orientacijos karininko (komandos viršininko) – pareigų, įvairiu laiku dar vykdė šias pareigas: 4-os baterijos vadas, naujokų baterijos vadas, ūkio komandos viršininkas, pulko iždininkas, pulko adjutantas, taip pat buvo paskirtas pulko teismo nariu-kandidatu, o vėliau pulko karių parduotuvės vedėju. 1934 m. sausio 9 d. B.Meškelis perkeltas į Karo Aviacijos karininkų kursus, į Aviacijos mokyklą mokiniu-lakūnu.

B.Meškelis nuo 1935 m. vasario 1 d. pradėjo dirbti Alytaus gimnazijoje kūno kultūros mokytoju, taip pat buvo paskirtas IVa klasės auklėtoju. Ryškią vietą gimnazijos visuomeniniame bei kultūriniame gyvenime užėmė skautų organizacija. 1935 m. jai priklausė 232 nariai. 1935 m. rugsėjo 26 d. mokytojas B.Meškelis buvo paskirtas Alytaus skautų tunto tuntininko padėjėju. Jis aktyviai reiškėsi visuomeninėje veikloje, noriai dirbo su jaunimu ir skautais, organizuodavo įvairias sporto varžybas, išvykas į gamtą, skautų stovyklas prie Dusios ir Metelių ežerų, vadovavo gimnazijos aviacijos būreliui. Jo seserys Jadvyga, Michalina ir Regina taip pat priklausė Lietuvos skautų sąjungai.

Nuo 1936 m. rugsėjo 1 d. B.Meškelis pradėjo dirbti Alytaus miesto savivaldybėje kasininku. Ten dirbdamas susipažino su savivaldybės tarnautoja Ona Zareckaite, su kuria susituokė 1937 m. gruodžio 26 d. Kaune. Ji 1937 m. vasarą irgi mokėsi Nidos sklandymo mokykloje ir įgijo sklandymo „A“ klasės piloto vardą. B.Meškelio žmona mokytoja taip pat buvo šaulė ir skautė.

 

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *