Šalčios žemės tunto istorija

Jokios pilys ir jokie miestai nepasistatė per naktį, taip ir Šalčios žemės tuntas (ŠŽT) neatsirado iš niekur.  Jo užuomazgos prasideda nuo 1999 metų. Vos tik 9 metai po nepriklausomybės atgavimo, išties buvo reikšmingi ne tik ŠŽT istorijai, bet ir visai Šalčininkų miesto apylinkei.  Krašte, kur daugumą gyventojų sudaro lenkakalbiai,1997 metais atsidarė nauja, tuo metu tik vidurinė mokykla : Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio vidurinė mokykla. Tai ir buvo tautiškų, patriotiškų vertybių centras, pasiruošęs jaunimą išugdyti tvirtais ir dorais piliečiais. Netrukus mokykloje savo veiklą pradėjo ir skautai.  1999 metais  į „valdžią“ atėjo trys gabūs mokyklos mokytojai: Istorijos mokytojas, skautininkas Artūras Andriušaitis,  informacinių technologijų mokytojas Audrius Vosylius ir pradinių klasių mokytoja Daiva Buzaitė. Jie bendrom pastangom tais pačiais metais įkūrė Šalčios žemės tuntą su dviem draugovėmis: Karaliaus Mindaugo ir Kunigaikštienės Birutės. Jaunuoliai kaip mat susidomėjo šia siūloma nauja veikla.

Gimnazijos skautų būkle vyko sueigos, skautai organizuodavo vienos, ar kelių dienų žygius po Šalčininkų apylinkes, dalyvaudavo skautiškose stovyklose. Ypatinga diena Šalčios žemės tunto skautams tapo Kovo 11-oji, nes šią dieną dauguma prisiekė tarnauti „Dievui, Tėvynei, Artimui!“ Skautai iš Amerikos suteikė paramą būklo įrengimui ir atsiuntė skautiškos literatūros. Buvo pasiūtos tunto ir draugovių vėliavos, kurias iškilmingai pašventinto Šalčininkų Šv. Apaštalo Petro bažnyčioje. Nuo 2000 metų rugsėjo tuntui pradėjo vadovauti Audrius Vosylius, o vadovais tapo J. Dzvinelis ir J.Čepelytė.   2004 metais Audriui į pagalbą atėjo Daina Lukoševičiūtė-Ambrozė. Ji ir trys aktyvūs skautai: broliai Justas ir Aurimas Skaržinskai bei Miroslav Abramovič, perėmė tunto veiklą į savo rankas.

Nuo įsikūrimo skautai mokykloje padėjo suorganizuoti ne vieną renginį, skirtą Lietuvai. Dalyvavo visur kur tik galėjo ar buvo pakviesti: Organizavo ir vedė Kovo 11-osios šventes, Birželio 14-osios minėjimus prie koplytstulpio Šalčios žemės tremtiniams, susitikimus su tremtiniais ir įžymiais žmonėmis, dalyvavo Vasario 16-osios šventėse, Motinos dienos minėjimuose, tvarkė kapines, pradėjo bendradarbiauti su Šalčininkų urėdijos miškininkais, sodino miškus, rengė tunto veiklos pristatymus rajono mokyklose, dalyvavo išvykose ir konkursuose. 2007 metais skautas Justas Skaržinskas pripažintas V. Landsbergio fondo rašinių konkurso tema „Lietuva prieš penkiolika metų, šiandien ir rytoj“ laureatu ir laimėjo pirmąją vietą bei kelionę į Briuselį. Neužilgo tunte atsirado naujos tradicijos: tradicinėmis tapo Kalėdinės sueigos, skautų gimtadienių šventimai ir kt. Šalčios žemės tunto skautai pradėjo aktyviai dalyvauti Lietuvos skautų sąjungos veikloje, aktyvūs skautai sėmėsi patirties iš kitų organizacijų ir užsienio skautų stovyklų.

Ilgą laiką Šalčios žemės tuntas neorganizavo savo stovyklų, tačiau ši situacija pasikeitė 2006 metais, kai buvo suorganizuota pirmoji Šalčios žemės tunto stovykla “Kernavas 2006” prie Kernavo ežero. Joje dalyvavo 38 stovyklautojai. Nuo 2007 metų ŠŽT pradėjo organizuoti stovyklą. “Žemyn upe” buvo lyg stovyklavimo ir vasaros sezono atidarymo simbolis, nes vykdavo vėlyvą pavasarį.  Tai buvo puiki galimybė tik bepradedantiems susipažinti su skautišku gyvenimu ir išbandyti savo jėgas, teorines žinias paversti praktika. Jos trukmė neviršydavo 3-4 dienų. Tikras Šalčios žemės tunto pasididžiavimas yra stovykla “Mes Budime Šalčioje!”. Pirmą kartą buvo surengta 2007 metais rugpjūčio 6-12 dienomis, prie Šalčykščios upės ir vyksta iki šiol. Savo istorijoje ji dažnai keitė „formą“: buvo skirta tik Šalčios žemės tunto skautams, kartais leista dalyvauti ir skautų draugams bei jiems prijaučiantiems, būdavo ir tokių metų, pvz. 2008 metais, kai tapo masine stovykla, nes susirinko virš 100 stovyklautojų. 2008 metais pradėta rengti žiemos stovykla „Sniego skautas“, kurioje dalyvauti gali įvairaus amžiaus skautai, nes ji rengiame ne gamtoje, o mokykloje. Tais pačiais metais pradėjome dalyvauti akcijoje “Darom”. Tie metai įsimintini, nes įžodi davė pirmieji tunto vilkiukai bei Šalčios žemės tunto skautai pasipuošė sesių Mildos Garpuškinaitės ir Ievos Volosevič kurtomis tunto ir stovyklų emblemomis. 2008-ųjų metų birželio 14-ą dieną Gedulo ir vilties dienos minėjime dalyvavo vyr. sktn. Vilius Bražėnas. 2009 metų pradžia įsimintina tuo, kad sausio 1 d. Vėliavos pakėlimo Gedimino kalno pilies bokšte 90-uju metinių ceremonijoje Tūkstantmečio gimnazija gavo tautinę vėliavą, kurią garbingai priėmė mūsų skautai .Tų metų pabaigoje sesei Dainai išėjus į dekretą Šalčios žemes tunte atsirado visai nelauktas sąstingis. Daug klausimų tai iškėlė: Kaip gi skautams tęsti savo veiklą mokykloje be vadovo? O gal ties čia ir baigiasi viskas? Per daugelį metų Šalčios žemės tunto tuntininkas Audrius atitolo nuo tunto veiklos ir jos organizavimo, todėl sesė Daina dar prieš išeidama “ilgų atostogų” suorganizavo įsakymą dėl tuntininko paskyrimo. Juo tapo Miroslav Abramovič, jaunas ekonomikos studentas, jau ne vienerius metus skautavęs Šalčios Žemės tunte. 2010 metais draugininkais tapo vis dar besimokantys, energingi jaunuoliai: Tomas Seliatyckis (Karaliaus Mindaugo draugovė) ir Rimantas Šilka (Kunigaikštienės Birutės draugovė) . Šių dviejų vaikinų dėka visos skautiškos veiklos tesėsi toliau. Galima teigti, kad štai čia ir susikūrė sueigų vedimo strategija: vyresni apmoko jaunesnius ir išėję iš gimnazijos, po savęs palieka gabius jaunuolius, kurie tęsia mokymus. Tapus draugininkais ant šių jaunuolių pečių užkrito didelė našta, nes reikėjo suorganizuoti ir surengti visų metų renginius ir stovyklas, be tuntininko pagalbos. Pasikeitė ir sueigų temos, jos tapo labiau informacingesnės ties karybos, išgyvenimo ir t.t. klausimais.

Tačiau ir tai nepadėjo tuntui vykdyti savo veiklą taip aktyviai kaip, pvz 2007-2008 metais. Tuntui truko asmens, kuris koordinuotų visą veiklą. 2011 metais į skautų būrelio vadovavimą prisijungė pradinių klasių pedagogas Kęstas Pileckas. Jo iniacityva, skautai ir vėl pradėjo atgaivinti savo tradicijas: padėti organizuoti šventes, iškilmingus vėliavų pakėlimus, atgaivino kasmetinę miško sodinimo akciją. Sueigos tapo labiau orientuotos į jaunesniųjų skautų programą.  2012 metais gausus įvairaus amžiaus Šalčios žemės tunto skautų būrys birželio 22-24 dienomis susirinko į netradicinę stovyklą bendrai švęsti Kupolinių. Derindami skautiškas ir senovės lietuvių tradicijas praleido trumpiausią naktį metuose drauge. Šalčios žemės tuntas turėjo galimybę pristatyti savo skautišką veiklą rajono viesuomenei Jaunimo organizacijų mugėje. Tai buvo pirmoji Šalčininkų rajono jaunimo organizacijų iniciatyva organizuota paroda. Dėl laiko trukumo ir negalėjimo vykdyti tuntininko pareigų s.v. Miroslav Abramovič 2013 metais  gruodžio mėn. šias pareigas perleido Tomui Seliatyckiui. T. Seliatyckis savo tuntininko kelią pradėjo nuo tunto struktūrizacijos. 2014 metų Kovo 11 dieną buvo paskirti draugininkai: Egidijus Ševelis (Karaliaus Mindaugo draugovė) ir Martynas Norkūnas (Kunigaikštienės Birutės draugovė). Nuo tos dienos tuntas pradėjo žymiai aktyviau vykdyti skautišką veiklą Šalčininkų rajone, bendradarbiauti su Šalčininkų rajono institucijomis. Atsižvelgiant į didėjantį darbo krūvį, 2014 metų rugpjūčio mėnesį, brolis Egidijus Ševelis buvo paskirtas į tuntininko adjutanto pareigas, o jo vietą užėmė brolis Domantas Ališauskas. Nuo tos dienos Šalčios žemės tuntas pradėjo veikti pilnu pajėgumu. 2015 metais ypatingai atsakingas ir svarbus darbas buvo stovyklos „Skautų Jorė Šalčioje“ organizavimas, kurį perdavė jau 10 metų šią stovyklą organizavęs Vilniaus Pilies tuntas. Tai buvo tikras iššūkis perimant šią atsakomybę. Taip pat Šalčios žemės tuntas savo nuolatinę stovyklavietę Gerviškių miške pakeitė į naujai įrengta poilsiavietę Papiškių kaime, prie Šalčios upės. Būtent toje vietoje Šalčios žemės tuntas ir organizavo stovyklą „Vasarai atminti 2015”, kurios tema buvo  “Skautų olimpiada“. 2016 metų Nepriklausomybės atkūrimo diena buvo ypatinga Šalčios žemės tuntui. Į pilietiškų mokyklų sambūrį  atvykusiems svečiams iš užsienio ir Lietuvos mokyklų pristatė Šalčios žemės tunto ir Lietuvos skautų sąjungos istoriją, tradicijas, veiklą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *