Rikiuotė

Rikiuotė

Kaip pravesti rikiuotę…

Kiekvienas skautas žino rikiuotės taisykles ir komandas, bet ne kiekvienas žino kaip ją pravesti taisyklingai. Rikiuotė prasideda nuo draugininko (tuntininko) duotos komandos: „Draugovė (tuntas) rikiuot“. Tada visi skautai sustoja skiltimis eilėmis po 2 arba 4, priklausomai nuo patalpos erdvumo puskvadračiu. Skiltys t. p. rikiuojasi puskvadračio forma.

Tada draugininkas sako: „Raportams pasiruošt, raportus vykdyk!“. Skiltininkas komanduoja: „Lygiuok“, „Ramiai“, „Paeiliui išsiskaičiuok“, “ ( Mūsų )šūkis“. Tada skiltininkas, pradedant iš kairės, eina prie draugininko stačiais kampais, sustoja 2 – 2,5m atstumu nuo vado, priimančio raportą ir raportuoja: „Broli draugininke, (Erelių) skiltis išrikiuota, dalyvauja (9) skautai ir (2) skautai kandidatai. Raportavo brolis (Tomas)“.

Kai draugininkas ar kitas vadovaujantis skautas pasako: „Raportas priimtas. Laisvai“, tai raportuojantysis gali grįžti į savo vietą. Jeigu draugininkas pasako: „Raportas nepriimtas. Pakartok“, tai raportą pradeda iš naujo, kol draugininkas raportą priima. Draugininkas raportus gali nepriimti dėl: netvarkingos rikiuotės, netinkamo šūkio, netikslių duomenų ir kt.

Rikiavimosi būdai

Eilė – skautai rikiuojasi vienas šalia kito. Tarp skautų atstumas per 1 plaštaką.

Linija – dvi eilės rikiuojasi viena už kitos. Atstumas tarp eilių per ištiestą ranką.

Skilčių rikiuotė – skiltis rikiuojasi paprasta eile, skiltininkas stovi pirmas, šalia jo paskiltininkas ir visi kiti pagal ūgį.

Komandos

Ramiai – stovima tiesiai, kojos ištiestos, kulnai suglausti, tarp batų nosių – tarpas. Rankos nuleistos prie šono, galva laikoma tiesiai, žiūrima prieš save.

Laisvai – vaikinams – kairė koja atitraukiama į kairę, rankos suneriamos už nugaros, merginoms – kairė koja sulenkiama per kelią, rankos suneriamos už nugaros.

Lygiuok – pasukti galvą link vado ir sustoti kiek galima tiesesne eile.

Išsivaikščiok – laisvai išsivaikščioti.

Prie manęs – skautai renkasi prie skiltininko, sustodami pusračiu.

Pirmais – antrais išsiskaičiuok – pradedama nuo skiltininko arba dešiniojo sparno.

Paeiliui išsiskaičiuok – taip pat kaip pirmais – antrais.

Linijon rikiuok – iš eilės persirikiuoja į liniją. Antri numeriai kaire koja žengia atgal, dešine dešinėn, kairė pristatoma.

Eilėn rikiuok – iš linijos rikiuojasi į eilę.

Retėk – skautai pajuda į kairę (ar dešinę), dešiniam (ar kairiam) stovint vietoje. Skautai traukiasi tol, kol ištiesta ranka pasiekia kito skauto petį .

Tankėk – priešingai kaip „retėk“. Priartėti per plaštakos atstumą.

Dešinėn – pasisuka į dešinę (1/4 rato).

Kairėn – pasisuka į kairę (1/4 rato).

Žengte marš– pradedama iš kairės kojos.

Bėgte marš– davus komandą „bėgte“ pritraukiamos rankos prie krūtinės, po komandos „marš“ pasileidžiama bėgti trumpais lengvais žingsniais „ ristele“.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *